REGULAMIN SKLEPU BAGATELA

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Metody dostawy
§ 7 Wysyłka zamówienia
§ 8 Reklamacje i zwroty
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§ 11 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza zwrotu
Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacji

§ 1 DEFINICJE

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konto –  Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Sklep – sklep internetowy BAGATELA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklepbagatela.pl
9. Sprzedawca – Marzena Materna – Walsh , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bagatela Marzena Materna – Walsh , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9231677204 , nr REGON 301525267, ul. Józefa Wybickiego 10, 64-200 Wolsztyn.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy:
Bagatela – Marzena Materna – Walsh
ul. Doktora Kocha 17/1,
64-200 Wolsztyn
2. Adres e-mail: biuro@sklepbagatela.pl
3. Telefon: 504-989-933
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):
Bagatela – Marzena Materna – Walsh
ul.Doktora Kocha 17/1,
64-200 Wolsztyn.
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru:
Bagatela – Marzena Materna – Walsh
ul. Doktora Kocha 17/1,
64-200 Wolsztyn.
6. Dane do faktury
Bagatela Marzena Materna – Walsh
NIP 9231677204

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
– Urządzenie z dostępem do Internetu
– Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– przesyłka kurierska,
– przesyłka kurierska pobraniowa
– odbiór osobisty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność za pobraniem,
– płatność przelewem na konto Sprzedawcy
– płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, kosztów oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 METODY DOSTAWY

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– przesyłka kurierska,
– przesyłka kurierska pobraniowa,
– odbiór osobisty.
2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
4. Możliwość odbioru osobistego: Sklep BAGATELA ul. Roberta Kocha 17/1, 64-200 Wolsztyn.
5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.
6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie ( link poniżej)  oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. WAŻNE aby udokumentować uszkodzoną, JESZCZE ZAPAKOWANĄ przesyłkę poprzez zrobienie zdjęć.  Nie spisanie protokołu szkody z kurierem oraz nieposiadanie zdjęć uszkodzonej i zapakowanej przesyłki uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.  Protokół szkody wraz ze zdjęciami prosimy o przesłanie drogą mailową.
8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§ 7 WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze, od daty zaksięgowania płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin produktów oznaczonych jako “dostępne na zamówienie wynosi do 70 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu w trakcie składania zamówienia podano inaczej.

§ 8 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres biuro@sklepbagatela.pl .
Formularz reklamacji – pobierz
Formularz zwrotu – pobierz
2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: BAGATELA Marzena Materna – Walsh, ul. Doktora Kocha 17/1, 64-200 Wolsztyn wraz z dowodem zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.sklepbagatela.pl.
3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tak więc Sklep zastrzega sobie możliwość pomniejszenia wartości kwoty zwracanej Klientowi od 25% do 50 % wartości towaru jeśli zwracany towar dotrze do nas w stanie wskazującym na jego używanie czy zniszczenie (tj. ubrudzony, porysowany, zbity, złamany, uszczerbiony itd.) i uniemożliwiającym dalszą sprzedaż po pierwotnej cenie.
Według art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo zwrotu towaru nie przysługuje, gdy:
– towar zostal sprowadzony na zamówienie
– zwrócony towar został zniszczony lub zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to  ponowne sprzedanie
– towar został rozpieczętowany lub zabezpieczenia, jakie umieścił na nim sprzedający zostały uszkodzone

8. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@sklepbagatela.pl lub pocztą polską na adres: BAGATELA Marzena Materna – Walsh, ul. Doktora Kocha 17/1, 64-200 Wolsztyn.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi płatność, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: BAGATELA Marzena Materna – Walsh, ul. Doktora Kocha 17/1, 64-200 Wolsztyn .
4. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Ponadto towar musi zawierać komplet metek i brak oznak użytkowania. Towar powinien być w tym samym stanie w jakim otrzymal go kupujący.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem ani paczkomatem. Przesyłkę należy opłacić przed odesłaniem towaru.
6. Sklep nie odpowiada za niezarejestrowane przesyłki.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.